pirmdiena, 2015. gada 24. augusts

Skola jaunajam mācību gadam ir gatava

                  2015./2016. mācību gads Ikšķiles vidusskolā sāksies gan ar jaunumiem, gan iepriekšējā mā­cību gada darba turpinājumu.
                  Skola jaunajam mācību gadam ir gatava. Vasaras periodā skolā ir notikuši telpu un klašu labiekārtošanas darbi, kā arī mācību vides uzlabošanas pasākumi. Šis mācī-bu gads būs mazliet „saspiestāks” nekā iepriekšējais, jo audzēkņu skaits skolā ir pieaudzis līdz 820 skolēniem. Pirmajā klasē mācības uzsāks 100 bērnu, 10. klasē uz šo brīdi ir uzņemti 24 skolēni. Šogad skola ir iesaistījusies Valsts izglītības satura centra datorikas prasmju apguves pilotprojektā, kurā 4. klašu skolēni vienu reizi nedēļā skolotājas Santas Ustinovičas vadībā apgūs datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu. Jaunumi būs arī interešu izglītības programmās – 5. un 6. klašu skolēniem „Robotika”, ko vadīt ir uzņēmies mūsu skolas „Iespējamās misijas” fizikas skolotājs Kārlis Janisels, bet pie sporta skolotāja Iļjas Nazarova varēs apgūt volejbolu un florbolu, tāpat volejbolu jaunāko klašu skolēniem varēs apgūt pie Elitas Baltrunas.
                Vasaras periodā Ikšķiles novada pašvaldībā notika intensīvs darbs ar jaunā sākumskolas korpusa projektētājiem, un šobrīd praktiski ir gatavas jaunā korpusa skices. Mazliet ir jāpaciešas, un pēc pusotra vai diviem gadiem skolā tiks atrisināts telpu fiziskās kapacitātes trūkums, kā arī tiks paplašināta skolas ēdnīca.
               Izmaiņas ir skārušas arī Ikšķiles vidusskolas vadību. Direktora vietniece izglītības jomā (1.–4. klase) Solvita Zirne turpmāk strādās vietnieka amatā uz pilnu slodzi. Otra direktora vietniece izglītības jomā (5.–12. klase) Līga Strauss turpmāk ir izvēlējusies pievērsties pedagoģiskajam darbam, paliekot strādāt skolā par matemātikas skolotāju. Paldies viņai par ieguldījumu Ikšķiles vidusskolas attīstībā un mācību darba organizēšanā! Ar 1. septembri L.Strauss vietā direktora vietnieka darbu uzsāks Anita Avišāne, kura Ikšķiles vidusskolas kolektīvam pievienojās iepriekšējā mācību gadā, strā- dājot par ekonomikas skolotāju vidusskolā. A.Avišāne ir ieguvusi inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu mašīnzinātnes nozarē. Šobrīd ir izsludināta vakance direktora vietnieka informātikas jomā amatam. Ceram, ka spēsim atrast piemērotu kandidatūru, kas stiprinās skolas vadības komandu.
             Iepriekšējais mācību gads Ik- šķiles vidusskolā bija izziņas un meklējumu gads „Kādi bū- sim???!!!”, kad vairāku mēnešu garumā tika analizēti un pētīti vairāki novirzieni, kurus perspektīvā ar mācību priekšmetu dažādošanu padziļināti varētu apgūt mūsu skolā. Šo pētījumu rezultātā tika secināts, ka tie būs divi – humanitārais un eksaktais virziens. Pieņemtais lēmums paaugstinās skolas prestižu, kā arī skolnieku vēlēšanos turpināt mā- cības savā skolā arī pēc devītās klases beigšanas. Līdz ar to skolas vadībai kopīgā darbā ar skolotā- jiem ir jāizstrādā jaunās izglītības programmas, kā arī jāizveido sistēma, kādā notiks 6. klases skolēnu komplektēšana, izvēloties eksakto vai humanitāro virzienu, kuru apguvi tie uzsāks 7. klasē. Veiksmīgs rezultāts, sākot īstenot jaunās programmas, būtu vismaz divi klašu komplekti vidusskolas klasēs.
                  Ikšķiles vidusskola ir izstrādājusi jaunus skolēnu vērtēšanas kritērijus, tāpēc jau tuvākajā laikā par tiem tiks informēti skolotāji, skolēni un vecāki. Svarīgi būs šos jaunos vērtēšanas kritērijus praktiski ieviest skolas mācību procesā, lai tie gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem būtu saprotami un izmantojami ikdienā.
                Izmaiņas ir skārušas arī stundu norises laikus. Esam optimizējuši pusdienu pārtraukumus, iepriekšējā mācību gadā tie bija 60 minūtes, bet šajā mācību gadā būs 30 minūtes. Ar tiem varat iepazīties skolas mājaslapā www.ikskilesvidusskola.lv.


 Č.Batņa, 
Ikšķiles vidusskolas direktors  

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru