otrdiena, 2013. gada 10. decembris

APRĒĶINĀTS JAUNATNES POLITIKAS INDEKSS IKŠĶILES NOVADĀ


Rudens jaunatnes jomā pagājis ļoti aktīvi un radoši, realizējot projektu „Jaunatnes politikas indeksācijas aprēķināšana Ikšķiles novadā”, kura ietvaros noritēja vairākas aktivitātes. 


Pirmkārt, jau kopš augusta jaunieši aizpildīja aptaujas anketas. Kvantitatīvās aptaujas mērķis bija apzināt Ikšķiles novada jauniešu (13-25 gadi) viedokli, noskaidrojot situāciju par jauniešu dzīves vidi, telpu un kvalitāti. Kopā tika aizpildītas vairāk kā 300 anketas, kas deva iespēju izvērtēt līdzšinējās jauniešu iespējas un noteikt prioritārās jomas tālākai Ikšķiles novada jauniešu politikas attīstībai, kā arī aprēķināt jaunatnes politikas īstenošanas indeksu Ikšķiles novadā. 

Indeksa kopējais rādītājs – 51 punkts, ir vienāds ar Latvijas kopējo rādītāju.
Indeksa kopējais rādītājs Ikšķiles novadā ir vērtējams kā viduvējs – 51 punkts no 100 punktiem. Tas nozīmē, ka jaunieši novadā savas iegūtās prasmes, vēlmes un iespēju pieejamību, gatavojoties patstāvīgai dzīvei, vērtē kā viduvējas.
Analizējot Ikšķiles novadā iegūtos rezultātus pēc indeksa svaru kartē aprakstītajiem soļiem, tika iegūti rezultāti katrā no Jaunatnes politikas jomām. Savstarpēji salīdzinot Ikšķiles novada pētījuma rezultātus starp dimensijām redzam, ka dimensijas, „Veselības aizsardzība” (65 punkti), „Nodarbinātība un uzņēmējdarbība” (64 punkti), „Jaunrade un kultūra” (56 punkti) un „Izglītība un apmācība” (54 punkti) tiek vērtētas augstāk kā vidējais indeksa novērtējums novadā (51 punkts). Savukārt salīdzinoši zemāk tiek vērtētas dimensijas „Līdzdalība” (28 punkti), „Jaunatne un pasaule” (44 punkti), kā arī „Sociālā iekļaušana” (49 punkti). Vienāds vērtējums ar vidējo novērtējumu Ikšķiles novadā ir dimensijai ‘’Brīvprātīgais darbs” (51 punkts).
Izvērstu rezultātu kopsavilkumu var skatīt pielikumā.


Otrkārt, 26.oktobrī, kad citi jaunieši sāka izbaudīt skolēnu brīvdienas, 20 Ikšķiles novada jaunieši cītīgi darbojās radošajā seminārā „Ideāla Ikšķile superīgam jaunietim” Elkšņu skolā. Seminārs notika ar mērķi noskaidrot jauniešu idejas, vajadzības un vēlmes, kā arī dalīties ar viedokli par tēmu „Kas jaunietim nepieciešams Ikšķilē?”. Pirmajā dienas daļā jaunieši viens ar otru iepazinās un, darbojoties nelielās grupās, izveidoja 4 Ikšķiles novada jauniešu profilus, bet otrajā dienas daļā jaunieši veidoja Ikšķiles karti, atzīmējot vietas, kur dzīvo un ceļus, kurus staigā. Uzdevuma noslēgumā karte tika papildināta ar vietām, kuras būtu nepieciešams sakārtot vai attīstīt, lai Ikšķiles novads būtu ideāls jaunietim - dzīvot, mācīties un atpūsties.

Savukārt, 6. novembrī Ikšķiles novada pašvaldībā mājīgā atmosfērā pirmo reizi notika diskusija „Kafija ar politiķiem”, kuras laikā tikās Ikšķiles novada pašvaldības pārstāvji, deputāti un jaunieši, lai veidotu dialogu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem, savstarpēji apmainītos ar idejām par novada attīstības iespējām un iepazītos ar lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) darbu. Jauniešiem diskusijas laikā bija iespēja pastāstīt par sev svarīgo un nepastarpināti uzdot  jautājumus. Savukārt politiķi guva priekšstatu par jauniešu dzīvi un vajadzībām.
Diskusijas galvenie jautājumi un iegūtās atziņas katrā no tēmām:
·         Kā veicināt saturīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu Ikšķiles novadā? Galvenie ierosinājumi bija par āra aktivitāšu attīstību, piemēram, atpūtas parka vai āra trenažieru izveide, kā arī sporta spēļu organizēšana un hokeja laukuma izveide.
·         Kā veicināt jauniešu nodarbinātību Ikšķiles novadā? Nodarbinātības veicināšanai kā labākās idejas tika izvirzītas vasaras darbi pašvaldībā, sociālie tīkli kā ideju datu bāze un biznesa inkubatora izveide.
·         Kā veicināt efektīvu jauniešu līdzdalību Ikšķiles novadā? Jauniešu līdzdalības veicināšana kā svarīgākie ieteikumi bija jauniešu domes izveide un tikšanās ar politiķiem vismaz reizi ceturksnī.
·         Kā veidot jauniešiem draudzīgu vidi un infrastruktūru Ikšķiles novadā? Pēc diskusijas kā galvenie priekšlikumi tika izvirzīti jauniešu centra izveide un, kā augstāk tika minēts, jauniešu atpūtas parka izveide ( ar soliņiem, āra trenažieriem utt.).
·         Kāda ir izglītības kvalitāte un tās pieejamība? Izglītībā kā trīs galvenie ierosinājumi - inovatīva pieeja izglītībai, motivācijas sistēma skolotājiem un jauno talantu attīstīšana.
Projekta gaitā iegūtie rādītāji, ierosinājumi un idejas tiks izmantoti Ikšķiles novada jaunatnes stratēģijas izveidei.
Ikšķiles novada pašvaldība
Peldu iela 22, Ikšķile, LV-5052

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru