ceturtdiena, 2010. gada 11. novembris

Iz­glī­to­jo­šā pie­dzī­vo­ju­mu no­met­ne- „Za­ļā nakts”

ZalaNakts             

               Ok­tob­ra bei­gās piec­i mū­su sko­lē­ni - Da­ce, Lī­ga, Lās­ma, San­da un Toms - pie­da­lī­jās kā­dā za­ļā pun­kta or­ga­ni­zē­tā kon­kur­sā - „Za­ļā nakts”. Tā bi­ja dien­nakts no­met­ne, kas ļā­va daudz mā­cī­ties un iz­prast da­bai ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du un no­ri­si­nā­jās Jūr­ma­lā- Pum­pu­ru vi­dus­sko­lā.

            Bet, lai no­kļū­tu līdz no­met­nei, bi­ja jā­iz­tur at­la­ses kār­ta, ku­rā da­līb­nie­ki pil­dī­ja tes­tu par vi­des ilgtspē­jī­gu at­tīs­tī­bu un at­bil­dē­ja uz jau­tā­ju­miem par to, ko vi­ņi pa­ši ša­jā jo­mā ik­die­nā sniedz pa­sau­lei. No ko­pu­mā ie­sū­tī­ta­jiem 170 pie­tei­ku­miem uz nā­ka­mo kār­tu ti­ka iz­vir­zī­ti vien 60 - 20 uz kat­ru no­met­ni (Lie­pā­jā, Rē­zek­nē un Jūr­ma­lā).

            Nā­ka­mais posms jau bi­ja daudz in­te­re­san­tāks. Ko­man­das ti­ka sa­da­lī­tas un katrs da­līb­nieks no­sū­tīts uz sa­vu sta­ci­ju, ku­rā zi­no­ši un sa­bied­rī­bā pa­zīs­ta­mi spe­ci­ālis­ti jaun­ie­šus iz­glī­to­ja katrs sa­vā jo­mā. Ko­pu­mā bi­ja tie­ši piec­as dar­bnī­cas –

Ÿ  Vi­des žur­nā­lis­ti­ka- sa­bied­ris­kās do­mas no­zī­me vi­des ilgtspē­jas no­dro­ši­nā­ša­nā,

Ÿ  At­kri­tu­mu sa­ma­zi­nā­ša­na,

Ÿ  Eko­dzī­ve,

Ÿ  Ār­a dzī­ve. Iz­dzī­vo­ša­na. Ko­mu­ni­kā­ci­ja,

Ÿ  Da­bas­gā­ze – sā­kums la­bai ener­ģi­jai.

         Pēc ap­mā­cī­bām vi­si no­met­nes da­līb­nie­ki pie­da­lī­jās aiz­rau­jo­šās sa­cen­sī­bās – zi­nā­ša­nu pār­bau­dē, kur ko­pā ar sa­vu ko­man­du mek­lē­ja at­bil­des, sprie­da, do­mā­ja, at­ce­rē­jās dar­bnī­cās un sko­lā ie­mā­cī­to. Lai veik­smī­gi iz­tu­rē­tu vi­sus pār­bau­dī­ju­mus, bi­ja va­ja­dzī­gas ļo­ti pla­ša spek­tra zi­nā­ša­nas- bi­ja gan jā­iz­do­mā si­že­tu rak­stam par da­bas aiz­sar­dzī­bu, gan jā­ri­si­na ķī­mis­kie vienādojumi, gan jā­prot iz­dzī­vot eks­tre­mā­los ap­stāk­ļos un daudz kas cits...

          Pēc pie­da­lī­ša­nās uz­de­vu­mos un zi­nā­ša­nu pār­bau­des tes­tā no­ti­ka ap­bal­vo­ša­na un bal­lī­te līdz pat rī­ta gais­mai ar da­žā­dām spē­lēm un ci­tām ak­ti­vi­tā­tēm.

          Mā­jās vi­si jaun­ie­ši pār­ra­dās, gu­vu­ši daudz vēr­tī­gu at­zi­ņu un zi­not, ka uz­tu­rēt mū­su pla­nē­tu za­ļu, sa­kop­tu un tī­ru- tas viss ir mū­su pa­šu ro­kās. At­liek vien pie­lie­tot ie­gū­tās zi­nā­ša­nas dzī­vē un no­dot tās tā­lāk, lai tī­rā­kas pa­sau­les vī­zi­ja kļū­tu par re­ali­tā­ti.

San­da Gai­lā­ne 12.a

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru